Публікації і не тількиРеалізація
принципів компетентісно зорієнтованого навчання
на заняттях гуртка української мови:
ефективно, креативно, перспективно
Сучасне життя потребує активної творчої особистості. Виховати її можна завдяки впровадженню в педагогічну практику сучасних методів навчання й виховання учнів. Мала академія наук опікується дітьми, здібними до наукової діяльності, реалізує державну політику, що сприяє виявленню, розвитку та підтримці обдарованих дітей, створює умови для формування інтелектуального потенціалу нації. Для керівника гуртка дуже важливо створити для слухачів усі умови для того, щоб вони могли повністю реалізувати свої пізнавальні, теоретичні, прагматично зорієнтовані особистісні риси, ефективно, з великою користю для себе, для держави продовжувати репрезентувати їх.
Якщо на уроках акцент робиться на предметних знаннях, уміннях і навичках, то на заняттях гуртка керівник може гнучко й адекватно змінювати досвід методичної діяльності, ставити нові цілі, впроваджувати оригінальні засоби й способи навчальної взаємодії з слухачами для їхнього творчого розвитку. Дуже важливо не загубити організаційно-діяльнісні уміння, бо внаслідок цього учень не буде субєктом діяльності, не осмислить її, не усвідомить себе діячем.
В умовах компетентісного підходу акцент зміщується із засвоєння знань про предмет на засвоєння знань про діяльність і, відповідно, на вироблення вмінь не тільки здійснювати, а й осмислювати і діяльність, і себе як діяча. Отже, якщо опиратися у роботі на філологічний предметний складник, забезпечувати формування надпредметних умінь, матимемо компетенцію. На заняттях гуртка української мови дуже ефективними є принципи комунікативних компетенцій, які можна скомпонувати за такими напрямками:
- набуття здатності активно слухати, сприймати й розуміти співрозмовника, діяти злагоджено у спілкуванні, виявляти підтримку у взаємодії доброзичливою мімікою й жестами, проявляти толерантність у поведінці, повагу до співрозмовника, зацікавленість одержаною інформацією;
- володіння мовними засобами, достатнім словниковим запасом, емоційною інтонацією, що відповідає комунікативній ситуації, належним темпом мовлення, спокійним, розважливим та виразним тоном;
- здатність створювати власне висловлювання, передавати інформацію, формулювати й аргументовано обстоювати особисту думку, переконливодовлдити свою точку зору, спростовувати помилкові докази, тактовно висловлювати незгоду з позицією інших, прагнути до самореалізації і само презентації.
Беручи до уваги вище сказане, можемо стверджувати, що в науково-дослідницькій діяльності успішний гуртківець є репрезентатором комунікативних компетенцій. Однак практика засвідчує, що учні, маючи достатньо високі теоретичні знання, не вміють і не можуть реалізувати себе в сучасному динамічному житті. Це обумовлюється відсутністю ідей та компетенцій професійної поведінки. На заняттях гуртка завжди слід наголошувати юним науковцям на вмінні добувати, переробляти інформацію, одержану з різних джерел, застосовувати її для самовдосконалення. Дуже важко зацікавити, підштовхнути до наукової діяльності такого учня, який не вірить в успіх.
Компетентісно зорієнтоване навчання в сучасних вітчизняних методичних працях розглядається як таке, що стосується якості особистості (не певних умінь, а саме чеснот, позитивних якостей, які цінуються в суспільстві) чи діяльності, які спрямовані на результат. Варто зауважити, що на практичних заняттях гуртка ми можемо достатньо простежити готовність юних науковців оцінювати, диференціювати, осмислювати мовні явища, а це є компетентністю. У її структурі визначають готовність позитивної настанови (мотивації) і свідомого прагнення до діяльності. Оскільки наша робота орієнтована на досягнення результату (науково-дослідницьку роботу), то формується вона на основі позитивного досвіду діяльності, оскільки негативний досвід «блокує» формування позитивної настанови, прагнення діяти. Усвідомлення діяльності передбачає те, що учень знає й осмислює свої навчальні досягнення з профільних дисциплін (філологічних), визначає межі власного знання, нахили, особистісно значущі смисли діяльності – компетенції. У процесі пошукової роботи гуртківець додає до всього вище зазначеного досвід, виявляє готовність творити, а найвищим виявом діяльності є компетенція. Отже, предметні знання, уміння, навички, досвід діяльності і ставлення до неї – компетенція; компетенція, позитивний досвід діяльності, позитивна настанова – компетентність (готовність діяти). Поза уроком, поза рамками та критеріями оцінювання навчальних досягнень старшокласників яскраво прослідковується ефективність реалізації принципів компетентісного навчання.
Забезпечити умови для розвитку та формування компетенцій легко в позаурочний час. Слухачі гуртка дуже швидко у процесі роботи дають керівнику відповідь на запитання: що треба формувати? Наприклад, є учні, які не тільки знають, вміють, а й люблять і хочуть діяти (досліджувати специфіку мовних категорій на прикладі улюбленого твору) та усвідомлюють своє прагнення, мотиви. Однозначно можемо говорити про сформованість компетентності. Однак зустрічаємо в практиці й таких, що знають, вміють, але не люблять і не хочуть діяти, інакше кажучи, компетенція сформована. Щоб досягнути результативності в роботі з такими учнями, треба забезпечити позитивну настанову, усвідомлення самореалізації та самодостатності. Якщо зробити все оптимально, правильно, то успіх не змусить себе чекати. Як правило, з учнями, у яких сформовані читацькі компетенції, легко та успішно працюється в царині формування комунікативних, когнітивних, організаційно-діяльнісних компетенцій. Розвиваючи їх, підкріплюючи навчальну практику інноваційними та креативними формами роботи, ми досягнемо успіху.
   Таким чином, успішною сьогодні може бути людина, яка знає предмет діяльності, вміє працювати з ним; може самостійно сформулювати проблему, що потребує розв’язання, визначити цілі, спланувати й організувати діяльність, відрефлексувати й оцінити результати, за потреби внести корективи; знає й осмислює себе та власну діяльність; має сформовану позитивну настанову на діяльність, усвідомлює прагнення діяти. Оптимальні прояви сформованості визначає рівень суб’єктності учня. Використовуючи принципи компетентісно зорієнтованого навчання на заняттях гуртка української мови, керівник виступає реалізатором комунікативно-креативних якостей, здатним мотивувати творчість слухачів. Гуртківці завжди готові до перспективної пошукової діяльності, новаторського засвоєння, очікуваних успіхів. У такій співпраці легко долаються проблеми здатності застосовувати знання у конкретних життєвих ситуаціях, створюються умови для самовираження, саморозвитку, самовдосконалення та самореалізації особистості.

6 коментарів:

 1. У літературному джерелі (Дерев’янко Н. Костів В. Формування громадянської культури особистості школяра: навч.-метод. посіб. / Н. Дерев’янко, В. Костів; за ред. В. Костіва. – К., 2011. – 360 с.) на сторінці 255 про Вас: «Протягом багатьох років мовознавці вивчають питання, коли і як народилася наша мова. Щоб краще зрозуміти походження рідної мови необхідно вдатися до історичного екскурсу, який і запропонували присутнім слухачі гуртка української мови та їх науковий керівник Галина Яницька».

  ВідповістиВидалити
 2. Лілія Сушенцева21 грудня 2014 р. о 11:53

  Шановна Галино Григорівно! Так Ви вже готовий науковець! Вітаю! З повагою, Сушенцева Лілія Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри

  ВідповістиВидалити
 3. Я - практик, але наукою цікавлюся! Дякую!

  ВідповістиВидалити
 4. Цікавтесь ще в цьому році, а з 2015 - працюйте над науковою проблемою. Ми Вас підтримаємо морально!!!
  К.п. н., С. Г. Кравець

  ВідповістиВидалити
 5. Дякую за підтримку, але я потрібна своїм учням!

  ВідповістиВидалити