Свій до свого по своє

Дітей не відлякаєш суворістю, 
вони не переносять тільки брехні.
О. Толстой

   Важливе місце в становленні та розвитку креативності ліцеїста-філолога займає індивідуальність учителя-словесника, тому розумію, що повинна позитивно впливати на особистість учня, враховуючи такі фактори:
1) визнання цінності креативного мислення;
2) заохочення до самоповаги;
3) вільне маніпулювання об’єктами та ідеями;
4) нівелювання почуття страху перед оцінюванням;
5) уміння надавати конструктивну інформацію про креативний процес;
6) уміння розвивати креативну критику.
   Упровадження креативного педагогічного підходу при вивченні філологічних дисциплін є необхідною умовою для створення духовно багатої, соціально активної, фізично розвиненої творчої особистості.

Фрагмент показового уроку "Риторика. Виражальні засоби риторики" для слухачів курсів, 11-І клас


Завдання для олімпіад, конкурсів..
Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мови і літератури
І етап
2011-2012 навчальний рік
10 клас
Українська мова
І. Поміркуй над словами «Кожна людина може стати видатною». Напиши твір (обсяг – до 3-х сторінок), використавши приклад з художньої літератури та історичний факт (10 балів).
IІ. Запиши речення, розставивши пропущені розділові знаки, побудуй його структурну схему, зроби синтаксичний розбір (підкресли члени речення, надпиши над кожним словом назви частин мови, дай загальну характеристику всій конструкції і компонентам як простим реченням) (5 балів).
Мішаниною двох мов українською та російською говорить нині частина громадян України хоча загальновизнано що скалічена мова отуплює людину зводить її мовлення до примітиву.
ІІІ. Розв’яжи тестові завдання (5 балів).
1. У якому рядку подано слова, у яких при словотворенні за допомогою суфікса -ськ зміниться кінцевий приголосний основи?
А. Виборг, Кагарлик, Золотоноша, Онега, латиш. Б. Бахмач, Рига, Норвегія, Кобеляки, казах.
В. Юнак, козак, кріпак, калмик, Відень. Г. Ткач, парубок, чумак, Прага, емігрант.
Д. Прилуки, чех, турист, Париж, Льєж.
2. У якому рядку подано слова іншомовного походження, при написанні яких допущено помилку?
А. Вілла, комісія, бароко, голландець, група. Б. Брутто, Ясси, Діккенс, Руссо, нетто.
В. Інтелігенція, імміграція, сюрреалізм, Ніцца, ірреальний.
Г. Контрреволюція, апарат, колектив, ессе, панна.
Д. Барикада, ірраціональний, манна, шасі, мадонна.
3. У якому рядку подано слова, у написанні яких допущено орфографічну помилку?
А. Згрупувати, згаснути, здогадатися, змазати, змарнувати.
Б. Скрутити, стерти, схвилювати, скінчити, створити.
В. Спинити, зчепити, скинути, сфотографувати, зносити.
Г. Схилити, ствердити, спутати, сплющити, списати.
Д. Збирати, збити, склепати, сшити, звернути.
4. У якому словосполученні допущено помилку?
А. Стати у пригоді. Б. Мова йдеться.
В. Мати нагоду. Г. Докласти зусиль.
Д. Осінній ярмарок.
5. У якому рядку всі прислівники пишуться через дефіс?
А. Де/інде, по/українськи, повік/віків, рано/вранці, врешті/решт.
Б. На/гора, віч/на/віч, не сьогодні/завтра, тихо/тихо, кінець/кінцем.
В. По/латині, будь/що/будь, без кінця/краю, з діда/прадіда, видимо/невидимо.
Г. Де/не/де, більш/менш, вранці/рано, само/собою, раз/у/раз.
Д. По/одинці, одним/одна, на/одинці, сам/на/сам, сама/самісінька.

10 клас
Українська література

І. Дай відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях (6 балів).
1. Чи можна твір «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» братів Рудченків вважати романом-хронікою? Відповідь аргументуй.
2. Доведи або спростуй, опираючись на зміст повісті «Кайдашева сім’я», думку про те, що Іван Нечуй-Левицький у творі показав життя і побут простих селян ХІХст. 
3. Установи відповідність:
Автор, назва твору
Жанр
1. «Маруся» Г.Квітки-Основ’яненка
А. Новела
2. «Бджола і Шершень» Г.Сковороди
Б. Повість
3. «Intermezzo» М.Коцюбинського
В. Поема
4. «Гайдамаки» Т.Шевченка
Г. Оповідання
Д. Байка
Приклад
Троп
1. Я в снах колись стрічався з нею в терновому саду.
А. Синекдоха
2. Слухати Солов’яненка – насолода. 

Б. Порівняння
3. Поезія згубила камертон.
В. Метонімія
4. Усі чекали вечері, бо досі крихти в роті ніхто не мав.
Г. Епітет
Д. Метафора
ІІ. Розв’яжи ребус і назви, у якому місті України є музей присвячений життю і творчості видатного діяча українського професійного театру Івана Тобілевича . Що тобі відомо про цього діяча? Назви його твори (4 бали).

Завдання І етапу
Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка»

8 клас
Складіть висловлювання про Тараса Шевченка, використавши подані словосполучення: сенс життя, життєве кредо, патріотичний обов’язок, громадянська позиція, життєва місія, життєвий ідеал.
12 б.
9 клас
Чому, на думку Т. Шевченка, для розбудови Української держави важливими чинниками є знання рідної мови, історії та активна участь інтелігенції в житті суспільства? Відповідь проілюструйте прикладами з творів Кобзаря.
12 б.
10 клас
І.Франко писав: «Коли б мені прийшлося одним словом схарактеризувати поезію Шевченка, то я сказав би: се поезія бажання життя. Свобідного життя, всесторонній, нічим не опутаний розвій одиниці і цілої суспільності, цілого народу, – се ідеал Шевченка, котрому він був вірним ціле життя». Поміркуйте над цим висловленням, наводячи приклади з творів Кобзаря.
12 б.
11 клас
У свій час П.Тичина сказав: «Сьогодні думи Шевченка є невіддільні від дум нашого народу. І тому народ так часто, так охоче звертається до свого поета. Гуманізм Шевченка, його ставлення до людини, його постійна турбота за пригноблених – як це зараз нам співзвучно!»
У формі твору-роздуму поясніть, яких настанов Т. Шевченка, на вашу думку, треба дотримуватися українцям XXI ст.?

9 клас
Українська мова

І.Вибрати правильну відповідь ( 3 б.)
1.Складносурядне речення – це
а) складне речення, в якому частини об’єднані за змістом та інтонацією без допомоги сполучників та сполучних слів;
б) складне сполучникове речення, яке складається з двох або більше частин, що є рівноправними;
в) складне сполучникове речення, яке складається з двох або кількох частин, одна з яких є залежною від іншої;
г) конструкція з прямою мовою.
2. Частини складносурядного речення поєднуються за допомогою сполучників

а) єднальних, протиставних, розділових;
б) часових, причинових, мети;
в) умовних, допустових, мети;
г) наслідкових, порівняльних.
3. Складнопідрядне речення, в якому залежна частина вказує на причину дії, про яку йдеться в головному реченні, – це
а) складнопідрядне з підрядним означальним;
б) складнопідрядне з підрядним мети;
в) складнопідрядне з підрядним причини;
г) складнопідрядне з підрядним з’ясувальним.
ІІ. Творча робота (12 б.)
Не знехтуй мовою свого народу – в якій би шані інша не була!
Потребу вдовольниш з водопроводу, та спраглу душу – тільки з джерела.
( А. Непокутний)
ІІІ. Пояснити значення фразеологізмів. Дібрати синоніми (2-3) ( 5 б.)
Крутитися дзиґою; впіймати облизня; пошитися в дурні.
ІV. Розставте розділові знаки в реченні, визначте частиномовну приналежність слів, накресліть схему речення, визначте тип речення ( 8 б.)
Лише серця думками єдині й однакова чесність людяних душ що у двох чи трьох тілах живуть ось де справжня любов і єдність ( Г. Сковорода).
V. Запишіть правильно ( 4 б.)
(По)українськи, (з)під, (пів)дня, (по)над, (пів)озера, (де)коли, (коли)небудь, (хтозна)який, (з)поміж, день(у)день, (сліпучо)білий, (темно)червоний, (жовто)гарячий, (з)над, (по)біля, (пів)Києва, (пів)яблука, (чий)небудь, (казна)що, (зі)мною, (по)друге, (високо)гірний, (без)сполучниковий, (займенниково)означальні.
VІ. Поясніть на власних прикладах, коли між частинами складносурядного речення перед і кома ставиться, а коли не ставиться ( 8 б.)
Загальна кількість балів – 40

Завдання І етапу
Міжнародного конкурсу знавців української мови
ім. П.Яцика

8 клас
1.Написати твір:
Мої зустрічі з прекрасним 12 б.
2. Скласти три речення зі словом історія у таких значеннях:
А) наука про минуле, про розвиток суспільства і природи;
Б) оповідання;
В) пригода, випадок.
Речення за метою висловлювання повинні бути різні.
6б.
3. Зробити синтаксичний розбір речення:
Сонце, цілий день закрите хмарами, надвечір вибилося з своєї неволі, і, сідаючи за гору, обливало червоним світлом усе село. 10б.
4. Виписати із поданого тексту антоніми:
Чорними ярами покотився білий туман. Вгорі темне непривітне небо, долі – холодна мокра земля. І втома цілоденної важкої праці, і холод, і ця сумна картина мимохіть насувала мрію про теплу, гарячу, суху постіль…
І він почув, що якийсь промінь зогрів його серце, осяяв пітьму, що оповила долину, розвіяв густий туман.
(М. Коцюбинський) 4б.
5. Скласти усну розповідь:
Мій улюблений літературний герой 10б.

Завдання І етапу
Міжнародного конкурсу знавців української мови
ім. П.Яцика

9 клас
1.Написати твір:
«Світім свічки любові при житті» (Н. Попович) 12б.
2. Записати речення, розставити розділові знаки. Побудувати його структурну схему, зробити синтаксичний розбір (підкреслити члени речення, надписати над кожним словом, якою частиною мови воно є, дати загальну характеристику речення):
Мелодія людської душі джерело одвічне і треба лише припадати до нього черпати наснагу збагачуватись і голосом і наспівом.
(М. Сингаївський) 10б.
3. Написати правильно слова:
(Б,б)ожа (М,м)ати, уві/сні, (Б,б)лизький (С,с)хід, дарма/що, до/тепер, до/сьогодні, науково/обґрунтований, блакитно/окий, хлопець/богатир, зовнішньо/політичний, п/юре, (З,з)бройні (С,с)или (У,у)країни, рум/яний, воз/з/єднання, з/про/між, з/за/кордону, до/пня, поза/вчора, котрий/будь, міні/футбол 5б.
4. Підібрати до поданих іншомовних слів українські відповідники, утворивши синонімічні пари:
Біографія, евфонія, асиміляція, гігант 4б.
5. Скласти усну розповідь:
Моя улюблена книга 10б.

Завдання І етапу
Міжнародного конкурсу знавців української мови
ім. П.Яцика
10 клас

1.Написати твір-мініатюру:
«Яка складна це і звичайна річ –
жить на землі і знати: я – людина» (П. Осадчук) 12б.
2. Записати речення, розставити розділові знаки. Побудувати його структурну схему, зробити синтаксичний розбір (підкреслити головні та другорядні члени речення, надписати над кожним словом, якою частиною мови воно є, визначити тип складного речення та вид підрядного), зробити морфологічний аналіз виділеного слова:
Той хто любить парості кленові хто діброви молоді ростить сам достоїн людської любові бо живе й працює для століть
(М. Рильський) 10б.
3. Написати правильно слова:
Ясно/золотистий, де/б/таки, від/аби/ кого, не/стяжний, не/відчуваючи, зі/споду, ледве/ледве, ро...кидати, пр…ч…нити, (Д,д)екларація (П,п)рав (Л,л)юдини, сімд…сят…, раз/за/разом, рок/н/рол, одно/струн…ий, садово/городній, сам/на/сам, фрукто/п…реробний, (О,о)перний (Т,т)еатр, ясно/вельможний, по/латині. 5б.
4. Виправити помилки в рекламних оголошеннях і написах у громадських місцях:
Закривайте будь-ласка двері! Підписка на газети продовжена. Тридцять два зуба – норма! Стоянка тільки для жильців цього будинка. Житло в розстрочку. Самі сучасні меблі 6б.
5. Скласти усну розповідь:
Моя земля – земля моїх батьків 10б.
Завдання І етапу
Міжнародного конкурсу знавців української мови
ім. П.Яцика
11 клас

1.Написати твір, використовуючи односкладні речення:
Ще так ніхто до мене не мовчав
небесним сяйвом юної любові… 12б.
2. Записати речення, розставити розділові знаки. Побудувати його структурну схему, зробити синтаксичний розбір (підкреслити головні та другорядні члени речення, надписати над кожним словом, якою частиною мови воно є, дати загальну характеристику всій конструкції і її компонентам як простим реченням):
Пусти мене мій батеньку на гори де ряст весняний золотом жаріє де вітер цвіт з мигдалі обсипає хай він мене дощем рожевим скропить оплаче цвітом молодість мою
(Леся Українка) 10б.
3. Написати правильно слова:
П…р…ф…рія, без/угаву, коли/б/то, неначе/б/то, транс/європейський, до/тепер, до/сьогодні, хоб…і, піц…а, пан…о, на…щесерце, з/роду/віку, суспільно/політичний, суспільно/необхідний, на/сам/кінець, нота/бена, луна/парк, по/контр/адміральськи, всесвітньо/історичний, всесвітньо/відомий 5б.
4. Підібрати до поданих іншомовних слів українські відповідники, утворивши синонімічні пари:
Імітація, стереотип, колізія, інцидент, кемпінг, анахронізм, аспект, реліквія 4б.
5. Скласти усну розповідь:
Ти знаєш, що ти – людина?.. 10б
Тестові завдання з української літератури за 7 клас (у 8клас)
1.Чому в коломийках про дозвілля молода дівчина хоче, щоб сопілочка розколалася:
А бо її чути на все село;
В бо «не сопілка тото грає, а любкове серце»;
В бо сопілка сумно грала й вона (дівчина) тепер ходить засмучена;
Г бо дівчина не любить сопілчиної музики.
2. Якої з перелічених річок не перепливли монголи (повість «Захар Беркут»)?
А Волги;
Б Дону;
В Дніпра;
Г Дунаю;
Д Яїка.
3. У якій парі обидва слова є історизмами:
А вітець і уста;
Б ратище й хоругва;
В князь і смерд;
Г боярин і кріпаччина.
4. Який із названих елементів твору є сюжетним:
А портрет героя;
Б розвиток дії;
В пейзаж;
Г монолог.
5. На чому катався з прицерковного пагорба Михайлик із повісті М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять»?
А на шматкові жерсті;
Б на худоб’ячих кістках;
В на перевернутому догори ногами ослінчику;
Г на ночовках.
6. Яка із зазначених ознак не відповідає жанровим особливостям повісті:
А епічний твір;
Б широке змалювання життя одного чи кількох персонажів;
В опис подій протягом тривалого часу;
Г прозовий алегоричний твір із чітко висловленою мораллю.
7. Яка з ознак не властива сатиричному твору:
А різке висміювання;
Б викриття людських вад;
В доброзичливий тон;
Г зображення смішного.
8. Який рядок у вірші Ліни Костенко «Крила» повторюється:
А «А як же людина…»
Б «Людина нібито не літає…»
В «А крила має…»
Г «Крилатим грунту не треба…»
9. Де готувався до польоту Планетник:
А у полі;
Б вдома;
В у печері;
Г на пагорбі біля замку.
10. Які слова не є індивідуально-авторськими:
А хмарник, бурівник;
Б ясно-соколово;
В яблуневоцвітно;
Г Планетник, весніти;
Д бузько, зворожбитися.
11. З якого твору А. Малишка слова: «Там батько не спить і задумалась мати, ота, що у світі одна»?
А «Пісня про рушник»;
Б «Стежина»;
В «Приходять предки»;
Г «Вогник».
12. Установіть послідовність періодів творчості Тараса Шевченка: 1, 2, 3, 4.
- невольнича поезія;
- поетична творчість («золота пора»);

- рання творчість;
- творчість після заслання.


Немає коментарів:

Дописати коментар